Memoria de actividades de abril de 2015 a marzo de 2016

 Ao longo deste período realizáronse unha serie de actividades que na súa maioría responden aos obxectivos fixados no programa proposto pola directiva na anterior Asemblea Xeral.

Asemblea xeral de abril de 2015

O 17 de abril de 2015, na sala II do Arquivo e Biblioteca de Galicia tivo lugar a Asemblea Xeral Extraordinaria na que se presentou a memoria de actividades correspondentes ao ano anterior, deuse de alta ás/aos novas/os socias/os, liquidáronse as contas da Xunta Directiva saínte e acordouse non cobrar a cota correspondente ao ano 2015 dado o bo estado económico da Asociación. Elixiuse unha nova directiva que presentou unha memoria de actividades para o seguinte ano.

Reunións da Xunta Directiva

Nas reunións celebradas pola Xunta Directiva durante este período elaborouse un cronograma de actuacións no que se estableceu un programa de traballo, repartíronse as tarefas entre os distintos membros desta e establecéronse prazos para a consecución dos obxectivos fixados.

Nelas abordouse o estado de elaboración do Decreto polo que se crea a Comisión de Avaliación Documental e o do Decreto polo que se regula o Consello de Arquivos, formulándose e debaténdose as alegacións pertinentes. Tamén se tratou a modificación do artigo dos estatutos referido aos representantes provinciais e a procurar a paridade na Xunta Directiva e avanzouse na elaboración da enquisa de satisfacción.

Deseñouse o logo, a estrutura da páxina web e elaboráronse os contidos desta. Tamén se prepararon as xuntanzas co secretario xeral técnico, secretario xeral de Cultura e conselleiro de Cultura Educación e Ordenación Universitaria.

Alegacións nos procesos de elaboración de normativa en materia de Arquivos da Xunta de Galicia

APTAX presentou alegacións ao Decreto polo que se crea a Comisión de Avaliación Documental relativas ao artigos números 4, 5, 10, 11, 12 e 17 e ao Anteproxecto de Decreto polo que se regula o Consello de Arquivos relativas aos artigos 4, 5, 11, 12 e 13.

Reunións co secretario xeral de Cultura co secretario xeral técnico e co conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Solicitáronse entrevistas cos responsables políticos e técnicos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria co fin de defender e fomentar os intereses económicos, sociais e profesionais das persoas asociadas. Nas entrevistas expuxéronse as funcións e obxectivos da nosa Asociación, informóuselles da situación dos arquivos da Xunta de Galicia e trasladáronselles as demandas do noso colectivo profesional.

Centramos as nosas reivindicacións en tres piares: a) a necesidade de reforzar as funcións transversais dos arquivos no marco da xestión administrativa xeral; b) a pertinencia de Plans de Calidade como instrumento efectivo para coordinación dos centros do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia; e c) a contradición entre a política de persoal da Xunta de Galicia e as esixencias establecidas nesta materia pola Lei de Arquivos de Galicia e o futuro Plan de Arquivos de Galicia.

En relación con este último punto, manifestamos a nosa preocupación e malestar coa RPT que se está a negociar a Consellería. Neste sentido denunciouse a prevista amortización de prazas e a inexistencia de carreira e promoción profesional nas nosas escalas, reclamouse a suba de niveis dos grupos A1 e A2, e demandouse a cobertura das prazas vacantes mediante a contratación de persoal interino. Estas reivindicacións fundamentáronse na maior carga de traballo que deberemos asumir debido á aplicación do Decreto polo que se crea o Consello de Avaliación Documental de Galicia e na obriga que establece o artigo 14 na Lei 7/2014 en relación á dotación de persoal técnico suficiente nos arquivos da Xunta de Galicia.

Tamén se lles trasladou aos responsables da Consellería o noso desacordo con algúns artigos da normativa que desenvolve a Lei 7/2014 de Arquivos (nese momento en fase de tramitación) e se lles informou acerca dalgunhas das disfuncións que presenta a xestión documental da Xunta de Galicia como son: a) primar a externalización da custodia fronte selección documental, b) manter un grande volume documental aínda pendente de tratamento arquivístico nos servizos centrais e periféricos, c) crer que a administración electrónica se esta a implantar coa celeridade suficiente como para superar nun futuro próximo á xestión documental en papel.

Ao respecto destas cuestións manifestouse a necesidade de creación de Arquivos Xerais Territoriais na Coruña e en Ourense e demostrouse o aforro que supón transferir documentos aos arquivos fronte os gastos de externalizar o seu almacenamento, así como a falacia da desaparición do papel a curto prazo na tramitación administrativa.

En resumo, reivindicamos os nosos lexítimos dereitos profesionais e ofrecemos a nosa colaboración coa Administración no que atinxe á mellora das condicións para a prestación dos seus servizos, demostrando que dotar os arquivos con recursos suficientes, ademais dun imperativo legal e dunha necesidade moral propia dunha sociedade democrática e transparente, pode ser moi rendible.

Os responsables da Consellería pareceron comprender a oportunidade que presenta a recente normativa en materia de Arquivos para visualizar o noso labor no eido administrativo e que a xestión documental eficiente supón un importante aforro para a Administración, comprometéndose a atender algunhas das nosas reivindicacións.

Canles e plataformas de comunicación cos socios e coa sociedade

Durante este período solicitouse o correo institucional Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla., adquiriuse o dominio arquiveirosxunta.org e confeccionouse unha páxina web que pretende ser unha plataforma de comunicación cos socios e coa sociedade, mantívose o perfil de Facebook e creouse unha conta de Twitter nos que se publica información sobre as cuestións relativas á nosa profesión.

Tamén se creou un logo consistente no acrónimo APTAX en letra procesual de cor azul que será parte esencial da imaxe corporativa da Asociación.

Proposta de modificación dos estatutos

Para poder facer efectivo o desexo de que na Xunta Directiva haxa paridade mulleres/homes, así como representación dos servizos centrais e dos periféricos de cada provincia, a mesma xunta elaborou unha proposta de reforma dos estatutos sometida a debate e votación na Asemblea Xeral.

Trámites administrativos

Tramitouse a alta da listaxe de socios na Axencia Española de Protección de Datos. Realizáronse os trámites necesarios para que a nova directiva contase con autorización para operar coa conta corrente contratada con Triodos Bank. Asemade procedeuse ao cobro das cotas dos novos asociados e aos pagamentos de dietas de desprazamentos dos membros da Xunta Directiva que non residen en Santiago de Compostela.

Asociados

Déronse de alta oito persoas de de baixa dúas, unha compañeira por xubilación e un compañeiro interino pola perda da condición de traballador da Xunta.

Solidariedade, comunicación e relacións entre os asociados, información e intercomunicación

Ao longo deste período a Xunta Directiva elaborou unha enquisa para a análise e diagnose da situación dos arquivos da Xunta de Galicia que se someteu a debate na Asemblea Xeral. Con esta enquisa anónima preténdese obter o grao de satisfacción da profesión coa nosa situación actual e que o noso colectivo poda expresar outras de inquietudes relativas ao noso exercicio profesional.

Coincidindo coa Asemblea Xeral, as/os asistentes puideron realizar unha visita guiada á unha exposición no Museo de Galicia e participar nunha comida de socias/os.