Memoria resumo de actividades do período 2015-2017

Expoñemos un resumo das actividades desenvolvidas por APTAX nos últimos tres anos, período de xestión, administración e dirección da actual Xunta directiva, agora en funcións.

 

Durante estes tres anos reivindicamos coas nosas accións o carácter sindical da asociación, que ten entre os seus fins estatutarios a defensa e fomento dos intereses económicos, sociais e profesionais das persoas asociadas. Para iso, unha das nosas primeiras tarefas foi a modificación dos propios estatutos para dar maior protagonismo aos representantes provinciais e procurar a paridade na composición da Xunta directiva e o equilibrio na súa composición entre A1 e A2.

 

Ademais, consideramos prioritario comunicar a nosa situación profesional á cúpula da Consellería de Cultura. Así, nos anos 2015 e 2016 reunímonos co Secretario Xeral de Cultura, o Secretario Xeral Técnico e o propio Conselleiro, para transmitirlles a situación dos arquivos da Xunta de Galicia e as demandas do noso colectivo profesional.

 

Tamén sondamos as persoas asociadas a través dunha enquisa para coñecer o grao de satisfacción no desenvolvemento do seu traballo, e para dar a oportunidade de expresar outras inquietudes relativas ao noso exercicio profesional.

 

Presentamos alegacións durante o proceso de elaboración de normativa en materia de Arquivos da Xunta. En concreto, da de regulación do Consello de Avaliación Documental de Galicia e do Consello de Arquivos de Galicia.

 

Para a esixir a creación e dotación de arquivos centrais, formulamos alegacións ás modificacións das relacións de postos de traballo das Consellerías de Santidade, de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, de Facenda e de Economía, Emprego e Industria. No caso da Consellería de Cultura, as alegacións, por afectar a meirande parte das persoas asociadas, deron lugar a presentación dun recurso potestativo de reposición na defensa das melloras nas nosas condicións económicas e laborais.

 

Por outra banda, promovemos asembleas das nosas escalas coa participación do persoal técnico das tres especialidades: arquivos, bibliotecas e museos, para deste xeito sumar forzas e aforrar esforzos nas nosas reivindicacións. Estas asembleas deron lugar a creación da nova asociación, ARBIMUGA, que ten como fin a presentación dun recurso contencioso administrativo contra a modificación da RPT da Consellería de Cultura no referido, tanto a subida de niveis, como a valoración efectiva dos nosos postos de traballo.

 

Para facer efectivo o compromiso de transparencia adquirido por parte da Xunta directiva, remitimos as persoas asociadas cumprida información de todas estas xestións a través da nosa conta de correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.).

 

Durante estes tres anos, ademais da creación desta conta de correo institucional, deseñamos un logotipo para a asociación, adquirimos un dominio web rexistrado baixo a URL http://www.arquiveirosxunta.org e confeccionamos unha páxina web, plataforma de comunicación coas persoas asociadas e coa sociedade. Asemade mantívose o perfil e páxina de Facebook (44 seguidores) e unha conta de Twitter (183 seguidores) nos que se publica puntual información sobre as cuestións relativas á nosa profesión.

 

Neste período o número de persoas asociadas incrementouse con nove altas, ata ser 40 dun total de 49 técnicos/as de arquivos da Xunta de Galicia. Representamos, xa que logo, ao 82% do colectivo. Das cinco baixas que tivemos nestes tanos, dúas foron por xubilación, unha por perder a condición de funcionario interino e tan só dúas por baixa voluntaria.

 

Por último, sinalar que a solidariedade, comunicación e fomento da relación entre as persoas asociadas foi outra das nosas preocupacións. Así, o 12 de outubro de 2016 organizamos unha viaxe a Porto para visitar o Arquivo da Cámara Municipal desa cidade portuguesa, procuramos a rotación de sede das asembleas xerais (2016 Santiago, 2017 A Coruña, 2018 Pontevedra), e programamos actividades culturais e de lecer os días das asembleas.

Segunda proposta de RPT da Consellería de Política Social

Onte mércores, 6 de Xullo, coñecemos a segunda proposta da Administración para a modificación da Relación de Postos de Traballo da Consellería de Política Social.

Entre outros postos que modifican da anterior proposta está o da praza de arquiveiro/a do Arquivo Central. Deste xeito, a praza que en principio ía ser A2 (18) pasa a dotarse como A1 (20).

O motivo desa modificación vén dada porque a categoría da antiga praza de Documentalista (Laboral grupo I) ten o seu paralelismo co grupo A1 de funcionarios e polo feito de que a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia, establece que cada consellería disporá dun arquivo central ao fronte do cal estará un técnico/a superior de arquivos.

A praza en principio ofertase así:

PS.C02.00.000.15770.090 TÉCNICO/A SUPERIOR DE ARQUIVOS 20 6.144,36 C A1 ESPECIAL AXG   961

Nova praza de técnico/a de arquivos na Consellería de Política Social

Nestes días estase a negociar entre as Organizacións Sindicais e a Administración a Relación de Postos de Traballo da nova Consellería de Política Social (parte de Benestar que antes dependía de Traballo).

En Benestar existía dende hai anos unha praza de documentalista que ocupaba a nosa compañeira Chus Rivera que como todos sabedes acaba de xubilarse. Con esta remodelación esta praza ía ser amortizada e non existía, ata o momento, un compromiso firme por parte da Consellería para crear unha praza pertencente á nosa escala.

Ao final parece que todo vai ir por bo camiño e nesta primeira proposta figura a creación dunha praza de Técnico Medio de Arquivos Nivel 18 dependente da Secretaría Xeral Técnica.

PS.C02.00.000.15770.090 TÉCNICO/A MEDIO/A DE ARQUIVOS 18 5.581,80 C A2 ESPECIAL AXG   961
Posto novo                  

 

Dende APTAX nos congratulamos da creación de prazas das nosas escalas e manifestamos o noso compromiso de vixiar a creación de arquivos centrais dotados de persoal en todas as futuras reformas de RPTs que veñen polo camiño. (*).

(*)Como vedes as funcións de arquivo son moi necesarias en Política Social, nesta foto vemos un depósito descontrolado de documentación

 

 

 

 

Graves carencias de persoal no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra

Desde o ano 2009, o Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra (AHPPo) está a ter problemas de falta de persoal. Estes problemas vanse agravando cando se achega o período estival por mor das vacacións, propias destas datas, o que, no pasado, xa fixo que o centro tivese que pechar polas tardes en pleno mes de agosto.

Cun cadro de dezaoito persoas, entre persoal técnico e de apoio, en quendas de mañá e tarde, este servizo publico só conta hoxe con trece, debido a que non se cubriron as prazas vacantes cos concursos de traslados de funcionarios/as e persoal laboral, e a que hai dúas baixas médicas de longa duración.

Aos catro membros de persoal de apoio que faltan (1 subalterno, 2 vixiantes de arquivos, bibliotecas e museos e 1 vixiante), súmase a vacante do técnico/a superior de arquivos. Esta situación carrea dificultades (catro persoas de apoio teñen que facer o labor de oito e traballar en servizos mínimos de forma permanente para cubrir as ausencias xustificadas …), non só á hora de atender as demandas de consulta e busca de documentación, senón tamén á hora de realizar todos os servizos de atención á Administración e ao/á usuario/a do Arquivo (cidadáns e investigadores/as), así como á súa calidade e eficiencia.

Lembremos que a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia, no seu artigo 14, expón que “os arquivos públicos contarán co persoal arquiveiro, técnico e administrativo suficiente para cubrir as necesidades do servizo”, e todo isto, sen persoal, non se pode realizar.

Este ano, os/as usuarios/as do centro de arquivo pontevedrés están a deixar constancia das súas queixas e malestar por escrito, pois atópanse cun problema que se repite no tempo sen solución de continuidade. A dirección do centro dálles entrada e procede a trasladalas aos responsables superiores na materia. Desta maneira, o/a usuario/a ten a certeza de que a Administración, a través dos seus órganos, é coñecedor do problema. Pero non abonda só con coñecelo senón que é necesario darlle unha solución que interrompa a inercia dos últimos anos para que sexa o derradeiro ano que ocorra. Temos unha responsabilidade patrimonial que cumprir …

 

 

 

Memoria de actividades de abril de 2015 a marzo de 2016

 Ao longo deste período realizáronse unha serie de actividades que na súa maioría responden aos obxectivos fixados no programa proposto pola directiva na anterior Asemblea Xeral.

Asemblea xeral de abril de 2015

O 17 de abril de 2015, na sala II do Arquivo e Biblioteca de Galicia tivo lugar a Asemblea Xeral Extraordinaria na que se presentou a memoria de actividades correspondentes ao ano anterior, deuse de alta ás/aos novas/os socias/os, liquidáronse as contas da Xunta Directiva saínte e acordouse non cobrar a cota correspondente ao ano 2015 dado o bo estado económico da Asociación. Elixiuse unha nova directiva que presentou unha memoria de actividades para o seguinte ano.

Reunións da Xunta Directiva

Nas reunións celebradas pola Xunta Directiva durante este período elaborouse un cronograma de actuacións no que se estableceu un programa de traballo, repartíronse as tarefas entre os distintos membros desta e establecéronse prazos para a consecución dos obxectivos fixados.

Nelas abordouse o estado de elaboración do Decreto polo que se crea a Comisión de Avaliación Documental e o do Decreto polo que se regula o Consello de Arquivos, formulándose e debaténdose as alegacións pertinentes. Tamén se tratou a modificación do artigo dos estatutos referido aos representantes provinciais e a procurar a paridade na Xunta Directiva e avanzouse na elaboración da enquisa de satisfacción.

Deseñouse o logo, a estrutura da páxina web e elaboráronse os contidos desta. Tamén se prepararon as xuntanzas co secretario xeral técnico, secretario xeral de Cultura e conselleiro de Cultura Educación e Ordenación Universitaria.

Alegacións nos procesos de elaboración de normativa en materia de Arquivos da Xunta de Galicia

APTAX presentou alegacións ao Decreto polo que se crea a Comisión de Avaliación Documental relativas ao artigos números 4, 5, 10, 11, 12 e 17 e ao Anteproxecto de Decreto polo que se regula o Consello de Arquivos relativas aos artigos 4, 5, 11, 12 e 13.

Reunións co secretario xeral de Cultura co secretario xeral técnico e co conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Solicitáronse entrevistas cos responsables políticos e técnicos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria co fin de defender e fomentar os intereses económicos, sociais e profesionais das persoas asociadas. Nas entrevistas expuxéronse as funcións e obxectivos da nosa Asociación, informóuselles da situación dos arquivos da Xunta de Galicia e trasladáronselles as demandas do noso colectivo profesional.

Centramos as nosas reivindicacións en tres piares: a) a necesidade de reforzar as funcións transversais dos arquivos no marco da xestión administrativa xeral; b) a pertinencia de Plans de Calidade como instrumento efectivo para coordinación dos centros do Sistema de Arquivos da Xunta de Galicia; e c) a contradición entre a política de persoal da Xunta de Galicia e as esixencias establecidas nesta materia pola Lei de Arquivos de Galicia e o futuro Plan de Arquivos de Galicia.

En relación con este último punto, manifestamos a nosa preocupación e malestar coa RPT que se está a negociar a Consellería. Neste sentido denunciouse a prevista amortización de prazas e a inexistencia de carreira e promoción profesional nas nosas escalas, reclamouse a suba de niveis dos grupos A1 e A2, e demandouse a cobertura das prazas vacantes mediante a contratación de persoal interino. Estas reivindicacións fundamentáronse na maior carga de traballo que deberemos asumir debido á aplicación do Decreto polo que se crea o Consello de Avaliación Documental de Galicia e na obriga que establece o artigo 14 na Lei 7/2014 en relación á dotación de persoal técnico suficiente nos arquivos da Xunta de Galicia.

Tamén se lles trasladou aos responsables da Consellería o noso desacordo con algúns artigos da normativa que desenvolve a Lei 7/2014 de Arquivos (nese momento en fase de tramitación) e se lles informou acerca dalgunhas das disfuncións que presenta a xestión documental da Xunta de Galicia como son: a) primar a externalización da custodia fronte selección documental, b) manter un grande volume documental aínda pendente de tratamento arquivístico nos servizos centrais e periféricos, c) crer que a administración electrónica se esta a implantar coa celeridade suficiente como para superar nun futuro próximo á xestión documental en papel.

Ao respecto destas cuestións manifestouse a necesidade de creación de Arquivos Xerais Territoriais na Coruña e en Ourense e demostrouse o aforro que supón transferir documentos aos arquivos fronte os gastos de externalizar o seu almacenamento, así como a falacia da desaparición do papel a curto prazo na tramitación administrativa.

En resumo, reivindicamos os nosos lexítimos dereitos profesionais e ofrecemos a nosa colaboración coa Administración no que atinxe á mellora das condicións para a prestación dos seus servizos, demostrando que dotar os arquivos con recursos suficientes, ademais dun imperativo legal e dunha necesidade moral propia dunha sociedade democrática e transparente, pode ser moi rendible.

Os responsables da Consellería pareceron comprender a oportunidade que presenta a recente normativa en materia de Arquivos para visualizar o noso labor no eido administrativo e que a xestión documental eficiente supón un importante aforro para a Administración, comprometéndose a atender algunhas das nosas reivindicacións.

Canles e plataformas de comunicación cos socios e coa sociedade

Durante este período solicitouse o correo institucional Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla., adquiriuse o dominio arquiveirosxunta.org e confeccionouse unha páxina web que pretende ser unha plataforma de comunicación cos socios e coa sociedade, mantívose o perfil de Facebook e creouse unha conta de Twitter nos que se publica información sobre as cuestións relativas á nosa profesión.

Tamén se creou un logo consistente no acrónimo APTAX en letra procesual de cor azul que será parte esencial da imaxe corporativa da Asociación.

Proposta de modificación dos estatutos

Para poder facer efectivo o desexo de que na Xunta Directiva haxa paridade mulleres/homes, así como representación dos servizos centrais e dos periféricos de cada provincia, a mesma xunta elaborou unha proposta de reforma dos estatutos sometida a debate e votación na Asemblea Xeral.

Trámites administrativos

Tramitouse a alta da listaxe de socios na Axencia Española de Protección de Datos. Realizáronse os trámites necesarios para que a nova directiva contase con autorización para operar coa conta corrente contratada con Triodos Bank. Asemade procedeuse ao cobro das cotas dos novos asociados e aos pagamentos de dietas de desprazamentos dos membros da Xunta Directiva que non residen en Santiago de Compostela.

Asociados

Déronse de alta oito persoas de de baixa dúas, unha compañeira por xubilación e un compañeiro interino pola perda da condición de traballador da Xunta.

Solidariedade, comunicación e relacións entre os asociados, información e intercomunicación

Ao longo deste período a Xunta Directiva elaborou unha enquisa para a análise e diagnose da situación dos arquivos da Xunta de Galicia que se someteu a debate na Asemblea Xeral. Con esta enquisa anónima preténdese obter o grao de satisfacción da profesión coa nosa situación actual e que o noso colectivo poda expresar outras de inquietudes relativas ao noso exercicio profesional.

Coincidindo coa Asemblea Xeral, as/os asistentes puideron realizar unha visita guiada á unha exposición no Museo de Galicia e participar nunha comida de socias/os.

 

 

 

www.000webhost.com